Miksi harvennus kannattaa teettää Sampo Rosenlew -harvesterilla?

 

1. Harvennuksen laatu tehdään oikealla puuvalinnalla

Sopivan, ketterän koneen avulla puuvalinta harvennuksessa voidaan tehdä parhaiden puiden hyväksi.

 

2. Terveet ja ehjät puut tuottavat paremmin!

Jäävä puusto säilyy ehjänä kun harvennuksen työkalut on mitoitettu puiden mukaan.

 

3. Täystiheä ja tasainen puusto - tuottava metsä!

Ajouraverkosto voidaan tehdä puun tuottamista edistäväksi ja urien määrä pitää kohtuullisena.

 

Harvennuksen laatu tehdään oikealla puuvalinnalla

Harvennuksessa yleensä - ja ensiharvennuksessa varsinkin – tarkoituksena on keskittää maapohjan tuotantokyky parhaisiin puuyksilöihin. Oikean kokoisella koneella tässä päästään lähimmäksi optimaalista tilannetta. Pääsääntöisesti on niin että kuta suurempi on hakkuussa käytettävä kone, sitä enemmän joudutaan oikeasta puuvalinnasta tinkimään.

Tämä johtuu siitä että suurta nosturia ja suurta hakkuupäätä liikuteltaessa tarvitaan tilaa varsinkin ajouran varressa, joka tahtookin sitten jäädä liian harvaksi. Kauempana urasta oleva vyöhyke jää tiheämmäksi kahdesta syystä. Ensinnäkin ajouraa lähellä olevan vyöhykkeen alitiheyttä on kompensoitava. Toisaalta ajourien puolivälissä olevan puun poistaminen edellyttää että puustoon avataan nosturin ääriulottuvuuden pituinen, suora ja lähes 2 metriä leveä väylä. Tämä johtaa siihen että taloudellisesti tuottavimmasta puuvalinnasta täytyy jossakin määrin tinkiä tai vaihtoehtoisesti jättää puu poistamatta.

Näin toimien tuhotaan peruuttamattomasti osa metsän tuotantopotentiaalista. Pienen harvennuskoneen lyhyellä nosturilla ja pienellä hakkuupäällä toimittaessa on näitä ongelmia oleellisesti vähemmän. On pidettävä kirkkaana mielessä että harvennus yleensä ja ensiharvennus varsinkin on investointi, jolla tähdätään tulevien tuottojen maksimointiin.

Liiaksi konekaluston ehdoilla toimimisen aiheuttamaan lyhytnäköisyyteen ja puun pitkän aikavälin kokonaistuotannosta tinkimiseen ei suomalaisessa perhemetsätaloudessa yleensä ole järkevää syytä, kansantaloudessa vielä harvemmin. Urho Kekkonen kysyi aikoinaan onko meillä malttia vaurastua. Samaa voi nyt kysyä metsänomistaja-puuntuottajilta.

 

 

 

 

Kuvan harvesterin paino vain 9 tn

 

Terveet ja ehjät puut tuottavat paremmin

Runkovaurioita aiheutuu sekä hakkuussa että lähikuljetuksessa. Juuristovauriot aiheuttaa useimmiten kuormatraktori. Vauriot vaikeuttavat puiden sisällä tapahtuvaa veden, ravinteiden ja yhteyttämistuotteiden siirtoa. Lisäksi tulevat seuraustuhona sieni-infektiot ja tuhohyönteiset, jotka edelleen vähentävät puun tuotantokykyä ja pilaavat sen laatua.

Harvennuksessa yleensä - ja ensiharvennuksessa varsinkin – on ahdasta koska puusto on tiheä ja jääviä runkoja pitää varoa. Tällöin on luonnollista että mitä pienempi alustakone on ja mitä pienempää hakkuupäätä puiden välissä heilutellaan, sitä helpompi on välttää pystypuiden kolhimista. Tästä on helppo vakuuttua jo vähäiselläkin asiaan perehtymisellä. Vauriot liittyvät myös ajouraverkostoon. Mitä parempiin maastokohtiin ne saadaan, sitä vähemmän tulee urapainumia ja juurenniskavaurioita. Mitä vähemmän ajouraa kaiken kaikkiaan on, sitä vähemmän on potentiaalisia vaurion syntymiselle alttiita paikkoja.

 

Täystiheä ja tasainen puusto - tuottava metsä!

Ajouria tehdään harvennettavaan metsään jotta kuormatraktori voi viedä katkotun puutavaran pois. Ajoura on siis vain keino, ei päämäärä. Nykyisessä pohjoismaisessa puuntuotannossa käytettävillä runkotiheyksillä ajourat vääjäämättä vähentävät nuoren metsän kasvua. Hakkuu-uramenetelmän avulla voidaan ajourien määrä minimoida, jolloin maapohjaa jää mahdollisimman paljon puuntuotantoon. Tämä on mahdollista koska kapea, lyhyt ja äärimmäisen ketterä hakkuukone voi liikkua harvennetun puuston seassa eikä ole riippuvainen kuormatraktorin vaatimista ajourista.

Mikään ei toki estä haluttaessa käyttämästä lyhyempääkin ajouraväliä. Hakkuu-ura menetelmää käytettäessä voidaan samalla urien välistä etäisyyttä joustavasti muuttaen johdatella ne parhaiden, yleensä kantavimpien maastokohtien kautta. Niin ikään voidaan hyödyntää valmiita uria ja aukkopaikkoja. Hakkuu-uramenetelmän ansiosta ajouraverkosto voidaan suunnitella ilman että se on täysin riippuvainen hakkuukoneen nosturin pituudesta tai muista teknisistä seikoista. Näin uraverkosto palvelee parhaiten itse päätavoitetta, joka on puun tuottaminen.