CHINA – Metsäkone

CHINA

Guangxi MESDA Engineering Machinery Co. Ltd.

No. 1 Tianhe Road, Qingxiu District, 530201 NANNING, Guangxi

Tel +8618507710022 

[email protected]

www.gxmesda.cn